Pedagogisk planering – Lathund

Pedagogisk planering är ett sätt för lärarna att göra det möjligt för eleverna och föräldrar att förstå hur arbetet i ett projekt, under en period eller under ett tema konkret hänger ihop med det som de ska lära sig och hur det är kopplat till läroplanen. Det kan också fungera som ett underlag för pedagogiska diskussioner och uppföljningar mellan pedagoger och i arbetslag.Allmänna råd

Lärare bör

  • dokumentera sina planeringar och uppföljningar så att de ger stöd för att genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen,
  • kommunicera med elever och vårdnadshavare vad som är syftet med undervisningen och hur den ska genomföras,
  • använda sig av effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar elevernas kunskaper och som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning med elever och vårdnadshavare, samt
  • se till att dokumentationen av elevernas kunskaper inte innehåller integritetskänsliga uppgifter.
 (ur Skolverkets allmänna råd Planering och genomförande av undervisningen, s.33)
 

Riktlinjer för pedagogisk planering i Svedala kommun

En pedagogisk planering i Svedala kommun omfattar följande rubriker i Infomentor:

Varför ska vi arbeta med det här
Texten hämtas ur kursplanernas syftestexter och/eller de övergripande målen i läroplanen. Det är viktigt att det är tydligt vilka färdigheter och förmågor som ska utvecklas i den planerade undervisningen. I Infomentor är syftestexterna tillgängliga via länken ”Läroplan”.

Exempel:
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Det här kommer du att få undervisning om
Texten hämtas ur kursplanernas centrala innehåll och anger vilket innehåll som undervisningen ska ha för att utveckla de färdigheter och förmågor som angetts i syftet. I Infomentor är de centrala innehållstexterna tillgängliga via länken ”Läroplan”.

Det här ska du lära dig
Texten hämtas ur kursplanernas kunskapskrav och anger vad du kommer att bedöma i undervisningen. Det är viktigt att kunskapskraven stämmer väl överens med syftet för undervisningen. I Infomentor är kunskapskraven tillgängliga via länken ”Läroplan”. Du bör rensa texten du väljer att klistra in, från de fetmarkerade värdeorden (gäller åk 6-9).

Så här kommer vi att arbeta
Denna text formulerar du fritt med eleven som mottagare. Här beskriver du vad som kommer att ske i undervisningen och hur du avser att utgå ifrån och möta elevernas erfarenheter, kunskaper och intressen. Ange även hur du ger eleverna möjlighet att ha inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas
Denna text formulerar du fritt med eleven som mottagare. Här beskriver du de bedömningssituationer i vilka du kommer att göra dina bedömningar kopplat till vad som ska bedömas. Tänk på att skapa allsidiga bedömningssituationer.

Allmänna råd

Lärare bör vid planeringen av undervisningen

  • tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven,
  • identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper, [- – -]
  • välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del,
  • utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen,
  • utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen.
(ur Skolverkets allmänna råd Planering och genomförande av undervisningen, s.12)